REGULAMIN PROMOCJI „Za piękną przyjaźń – 50%”
plenfrdeitptrues

Zarejestruj się do newslettera

REGULAMIN PROMOCJI „Za piękną przyjaźń – 50%

§1

Postanowienia ogólne

1.     Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w promocji „ Za piekną przyjaźń” (dalej: Promocja) zorganizowanej przez Instytut Shintai  na rzecz klientów korzystających z usług Instytutu Shintai. (dalej: Klient).

2.     Promocja prowadzona jest w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§2

Przedmiot promocji

1.     Promocją objęte są wybrane usługi świadczone przez Instytut Shintai Day Spa w ramach jej działalności, oferowane w promocyjnej cenie.

2.     Na usługi objęte promocją, z wyłączeniem zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej, przysługuje rabat w wysokości 50%, liczony od kwoty cennikowej brutto, obowiązującej w dniu zakupu.  

3.     Promocją objęte są wszystkie zabiegi aparaturowe na twarz i ciało. Promocja obowiązuje w dniach:

   12.07 do 31.07.2016.

4.     Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.

Zasady promocji

1.     Z Promocji może skorzystać osoba będąca Klientem Instytutu Shintai, która wraz z osobą towarzyszącą, nie będącą Klientem Instytutu Shintai, dokona zakupu usług oferowanych w ramach Promocji.

2.     Zniżka będąca przedmiotem promocji, przysługuje zarówno Klientowi jak i jego osobie towarzyszącej, pod warunkiem, że zarówno Klient jak i jego osoba towarzysząca jednocześnie dokonają zakupu usług w trakcie obowiązywania Promocji.

3.     Zakupione w ramach Promocji usługi można zrealizować w okresie 2 miesięcy od daty zakupu.

4.     Usługi oferowane w ramach Promocji, są tej samej jakości co analogiczne usługi nieobjęte Promocją.

 

§4

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące promocji mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej, w tym drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., listem poleconym na adres siedziby Instytutu Shintai lub osobiście w Instytucie, najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia Promocji.

2.     Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.

3.     Klienci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, w zależności od formy złożenia reklamacji przez Klienta.

§5

Dane osobowe

1.     W celu prawidłowego wykonania przez Instytut Shintai, Klient będący Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (t. jedn. z 2002 r. Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) powierza Instytutowi Shintai przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym  przy użyciu Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie określonym szczegółowo w dokumentacji technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2.     Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie oferty oraz informacji handlowej na temat świadczonych usług oraz sprzedawanych towarów, zgodnie ww. ustawą oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn.zm.)

3.     Instytut Shintai oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

4.     Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych La Perla Sp. z o.o. na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 7 Ustawy o ochronie danych osobowych.

§6

Postanowienia końcowe

1.     Brak realizacji zakupionej usługi, zgodnie z terminem określonym w §3 niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z utratą ważności w/w i nie stanowi podstawy do wystąpienia jej nabywcy wobec Instytutu Shintai z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.

2.     Skorzystanie z Promocji jest jednoznaczne z oświadczeniem Klienta, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń .

3.     Niniejszy Regulamin dostępny jest w Instytucie Shintai.