REGULAMIN PAKIETÓW
plenfrdeitptrues

Zarejestruj się do newslettera

 
 

Regulamin korzystania z pakietów zabiegów w Shintai Day Spa.

§ 1

 1. Shintai Day Spa oferuje w sprzedaży pakiety zabiegów, które uprawniają ich posiadaczy do korzystania z usług Shintai Day Spa na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Pakiety zabiegów nie obejmują towarów oferowanych w sprzedaży detalicznej.
 1. Posiadacz karnetu upoważniającego do skorzystania z pakietu zabiegów jest uprawniony do jego wykorzystania wyłącznie w terminie na nim określonym.
 2. Okres ważności karnetu wynosi maksymalnie 180 dni od dnia jego sprzedaży.
 3. Niewykorzystanie karnetu pakietu zabiegów zgodnie z terminem określonym w jego treści jest równoznaczne z utratą ważności karnetu pakietu zabiegów i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Shintai Day Spa z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.

§ 3

 1. Karnet pakietu zabiegów nie może zostać udostępniony innej osobie.
 2. Ceny zabiegów w ramach każdego z pakietów ustalane są na podstawie cennika Shintai Day Spa i nie łączą się z innymi promocjami.
 3. Pakiety zabiegów nie obejmują ofert promocyjnych chyba, że w regulaminie oferty promocyjnej wskazano inaczej.

§ 4

 1. Zabiegi realizowane są w wyłącznie w godzinach otwarcia Shintai Day Spa, zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej www.instytutshintai.pl.
 2. Termin realizacji pakietu zabiegowego Shintai Day Spa należy uzgodnić wcześniej z recepcją osobiście lub telefonicznie – informując o tym jakie zabiegi będą realizowane w ramach pakietu. Podczas rezerwacji należy podać dane niezbędne do dokonania rezerwacji [imię, nazwisko, numer telefonu].
 3. Istnieje możliwość dopłaty do zakupionego wcześniej pakietu w celu poszerzenia zakresu usług z jakich posiadacz karnetu chce skorzystać.
 4. W przypadku gdy rezerwacja zabiegów, z których posiadacz karnetu pakietu zabiegów zamierza skorzystać nie zostanie odwołana minimum 24 godziny przed umówionym terminem, następuje utrata ważności karnetu pakietu zabiegów i nie stanowi to podstawy do wystąpienia przez jego posiadacza wobec Shintai Day Spa z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.

 

 

§ 5

1.     Karnet pakietu zabiegów nie może zostać zamieniony w Shintai Day Spa na gotówkę, zarówno w całości jak i częściowo a nie w pełni wykorzystana kwota pakietu nie podlega zwrotowi.

2.     Czas rozpoczęcia realizacji usług w pakiecie rozpoczyna się w momencie zakupu Pakietu.

3.     Nie ma możliwości zakupu Pakietów w systemie ratalnym.

4.     Karnety na pakiet zabiegów nie podlegają zwrotowi.

5.     Zabiegi zawarte w pakiecie nie mogą być zamienione na inne usługi w tej samej cenie.

§6

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres Instytutu Shintai Day Spa najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia promocji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
 3. Klienci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie pisemnej.

§7

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Salonie Organizatora, jak również na stronie internetowej www.instytutshintai.pl .
 2. Nad prawidłowym przebiegiem Promocji czuwają Pracownicy, przez niego powołani, którzy w razie potrzeby będą rozstrzygać wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Promocji, postanowień i interpretacji jej Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny, poprzez umieszczenie pisemnej informacji w Salonie lub na stronie internetowej www.instytutshintai.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu następnym po dniu ich ujawnienia w sposób podany w zdaniu poprzedzającym. Zmiana w Regulaminie nie ma skutku wobec praw nabytych przez Uczestników.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z niniejszą Promocją.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.