Regulamin pakietów - instytut shintai day spa - Instytut Shintai
Instytut Shintai

Regulamin korzystania z pakietów zabiegów w Shintai Day Spa.

§ 1

Shintai Day Spa oferuje w sprzedaży pakiety zabiegów, które uprawniają ich posiadaczy do korzystania z usług Shintai Day Spa na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Pakiety zabiegów nie obejmują towarów oferowanych w sprzedaży detalicznej.
Posiadacz karnetu upoważniającego do skorzystania z pakietu zabiegów jest uprawniony do jego wykorzystania wyłącznie w terminie na nim określonym.
Okres ważności karnetu wynosi maksymalnie 6 miesięcy od dnia jego sprzedaży.
Niewykorzystanie karnetu pakietu zabiegów zgodnie z terminem określonym w jego treści jest równoznaczne z utratą ważności karnetu pakietu zabiegów i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Shintai Day Spa z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.

§ 2

Karnet pakietu zabiegów nie może zostać udostępniony innej osobie.
Ceny zabiegów w ramach każdego z pakietów ustalane są na podstawie cennika Shintai Day Spa i nie łączą się z innymi promocjami ani voucherami od naszych partnerów.
Pakiety zabiegów nie obejmują ofert promocyjnych chyba, że w regulaminie oferty promocyjnej wskazano inaczej.

§ 3

Zabiegi realizowane są w wyłącznie w godzinach otwarcia Shintai Day Spa, zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej www.instytutshintai.pl.
Termin realizacji pakietu zabiegowego Shintai Day Spa należy uzgodnić wcześniej z recepcją osobiście lub telefonicznie – informując o tym jakie zabiegi będą realizowane w ramach pakietu. Podczas rezerwacji należy podać dane niezbędne do dokonania rezerwacji [imię, nazwisko, numer telefonu].
Istnieje możliwość dopłaty do zakupionego wcześniej pakietu w celu poszerzenia zakresu usług z jakich posiadacz karnetu chce skorzystać.
Jeśli klient nie stawi się na umówioną wizytę z pakietu i nie odwoła jej wcześniej (min. 24h ) zabieg przepada na rzecz Instytutu Shintai Day Spa.

§ 4

  1. Karnet pakietu zabiegów nie może zostać zamieniony w Shintai Day Spa na gotówkę, zarówno w całości jak i częściowo a nie w pełni wykorzystana kwota pakietu nie  podlega zwrotowi.
  2.  Czas rozpoczęcia realizacji usług w pakiecie rozpoczyna się w momencie zakupu Pakietu.
  3.  Nie ma możliwości zakupu Pakietów w systemie ratalnym.
  4.  Karnety na pakiet zabiegów nie podlegają zwrotowi.
  5.  Zabiegi zawarte w pakiecie nie mogą być zamienione na inne usługi w tej samej cenie.
  6. W przypadku zakupu pakietów nie ma możliwości odstąpienia od umowy zgodnie z zapisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (art.38).

§ 5

Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres Instytutu Shintai Day Spa najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia promocji.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
Klienci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie pisemnej.

Reklamacje - możliwości reklamacji podlega każda usługa.

§ 6

Niniejszy Regulamin dostępny jest w Salonie Organizatora, jak również na stronie internetowej www.instytutshintai.pl .
Nad prawidłowym przebiegiem Promocji czuwają Pracownicy, przez niego powołani, którzy w razie potrzeby będą rozstrzygać wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Promocji, postanowień i interpretacji jej Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny, poprzez umieszczenie pisemnej informacji w Salonie lub na stronie internetowej www.instytutshintai.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu następnym po dniu ich ujawnienia w sposób podany w zdaniu poprzedzającym. Zmiana w Regulaminie nie ma skutku wobec praw nabytych przez Uczestników.
Uczestnik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z niniejszą Promocją.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.